ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ναυαγοσωστικη καλυψη των παραλιων της Δημοτικης Ανωνυμης Εταιρειας Αγιου Νικολαου (Δ.Α.Ε.Α.Ν)»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών της ΔΑΕΑΝ Αγ. Νικολάου και συγκεκριμένα αυτών που διαχειρίζεται η Δ.Α.Ε.Α.Ν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.16/1121/2021/26-08-2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου  Αγίου Νικολάου και οι όποιες χρήζουν την παρουσία επαγγελματία ναυαγοσώστη.
Αναλυτικότερα οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης  αφορούν τις κάτωθι παραλίες:

  • Παραλία Αλμυρού Αγίου Νικολάου
  • Παραλία Σχίσμα Ελούντας
  • Παραλία Βούλισμα Καλού Χωριού

Οι παραλίες θα επανδρωθούν με κατ΄ επάγγελμα ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό και θα λειτουργούν καθημερινά από 10.00 π.μ έως και 18.00 μ.μ. για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 01/06/2022 έως 30/09/2022.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών».
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 97.929,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 78.975,50 €, ΦΠΑ: 18.954,12 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα  τεύχη της αριθ. 01/2022 μελέτης (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ PDF ΕΔΩ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ<br /> ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:<br /> Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου<br /> (Δ.Α.Ε.Α.Ν)

Recent Posts
yachting-pilot-crete