ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ EMAIL

Σας ενημερώνουμε ότι, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και οι υπόλοιπες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, θα υποβληθούν σε επεξεργασία στα αρχεία που ανήκουν στην εταιρεία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σχετική κοινοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαρίνα Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος, Λασίθι – Κρήτη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, για αποκλειστική χρήση του παραπάνω παραλήπτη. Εάν διαβάσετε αυτό το μήνυμα και δεν είστε ο παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση, αποκάλυψη, διανομή ή / και αναπαραγωγή αυτής της ανακοίνωσης απαγορεύεται αυστηρά χωρίς ρητή άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα από λάθος, ενημερώστε μας αμέσως μέσω αυτής της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης και προχωρήστε στην κατάργησή του.

DATA PROTECTION CLAUSE GENERAL EMAIL

We inform you that your e-mail address, as well as the rest of the personal information you provide, will be processed in the files owned by the entity “MUNICIPAL LIMTED COMPANY OF AGIOS NIKOLAOS”. You may at any time exercise the right of access, rectification, cancellation and opposition in the terms established in Organic Law 15/1999 by notifying the following address: Marina of Agios Nikolaos, Agiow Nikolaos, Crete, Greece, or by email addressed to the same e-mail address of the message.

The information included in this e-mail is CONFIDENTIAL, being for the exclusive use of the above mentioned recipient. If you read this message and are not the intended recipient, we inform you that any use, disclosure, distribution and / or reproduction of this communication is strictly prohibited without express authorization under current legislation. If you have received this message in error, please notify us immediately by this same route and proceed to its elimination.