ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ Εφέταις η παρ’ Αρείω Πάγω μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τα κάτωθι αναφερόμενα και με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός των υποθέσεων, οι οποίες θα του ανατίθενται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις κείμενες διατάξεις, δια τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων της ΔΑΕΑΝ, η εκπροσώπηση της ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων και των οργάνων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών της ΔΑΕΑΝ…

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΑΝ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος (οδός 1ο χλμ. Περιφερειακής οδού Ξηροκάμπου) και να δημοσιευτεί, με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σε μια ημερήσια Εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου .
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ώρες από 08.30 έως 14.00 από τη Δ/νση της ΔΑΕΑΝ Μαρίνα Αγίου Νικολάου , (τηλ. Επικοινωνίας: 2841082384) Αρμόδιοι υπάλληλοι : Κουνενάκη Ελένη, Αλετρά Μαρία.

Recent Posts