ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 1/2021)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-01-2021).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 29/27-02-2020 (ΑΔΑ:6ΘΘΣΟΡΔΥ-Α92) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 2390/27-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 32946/27-5-2020 (ΑΔΑ:691Τ46ΜΤΛ6-ΣΗΩ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, η σύναψη πενήντα οκτώ (58) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33177/29-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου.
13. Την υπ’ αριθμ. 161/21-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, με θέμα «Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
14. Το ΦΕΚ 2692/10-4-2009 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης περί καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» καθώς και το ΦΕΚ 13849/01-12-2009 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης περί τροποποίησης καταστατικού.
15. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, όπως, τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 250/2012, 20/2015, 14/2016, 24/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επικυρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 162/2013, 281/2015, 678/2016, 167/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2079/22-12-2020 Βεβαίωση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2081/22-12-2020 Βεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, περί μη συγχώνευσης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου με άλλο φορέα από τη σύστασή της μέχρι σήμερα.
17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 259/05-02-2021(ορθή επανάληψη) Βεβαίωση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινωνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ.72100 Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Αλετρά (τηλ. επικοινωνίας: 2841082384) από Τετάρτη 31 Μαρτίου έως και Παρασκευή 9 Απριλίου στις 15:00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κατεβάστε τα επισυναπτόμενα έντυπα, δικαιολογητικά και τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ.72100 Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Αλετρά (τηλ. επικοινωνίας: 2841082384) από Τετάρτη 31 Μαρτίου έως και Παρασκευή 9 Απριλίου στις 15:00

Recent Posts